czyszczenie BIK

W ostatnim czasie masowo zaczęły pojawiać się reklamy pod hasłem: czyszczenie BIK. Wiele firm posługuje się komunikatami polegającymi na budowaniu przeświadczenia wśród konsumentów o tym, że „pomogą usunąć negatywne wpisy w BIK, a co za tym idzie podwyższą zdolność kredytową”. Ważne, żeby nie dać się zwieść takim prostym komunikatom.

BIK, jako instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, ma ustawowe prawo przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową w celu wspomagania banków i SKOK-ów w ocenie zdolności kredytowej ich Klientów.

Jakie dane trafiają do BIK?

Podstawy przekazywania danych do Biura Informacji Kredytowej ściśle określa Prawo bankowe i to ono również precyzuje możliwości ich usunięcia. Należy pamiętać, że do BIK trafiają wszystkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych w bankach i SKOK-ach. Są to zarówno informacje pozytywne, czyli te o kredytach spłacanych terminowo, które tworzą naszą pozytywną historię kredytową, ułatwiając nam w przyszłości uzyskanie kredytu, jak i informacje negatywne – o kredytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami.

Czyszczenie BIK w praktyce, może w przypadku firm oferujących tę usługę, polegać na złożeniu w banku lub SKOK-u, wniosku o restrukturyzację kredytu lub o usunięcie danych z BIK. Niestety, w większości przypadków usunięcie dotyczy danych pozytywnych, czyli tych odzwierciedlających rzetelnie spłacone kredyty. Dane te są atutem w relacjach z instytucjami finansowymi i mogą ułatwić uzyskanie kolejnego kredytu, nie warto więc rezygnować z możliwości ich wykorzystania. W przypadku danych negatywnych, są one nieusuwalne, dokładnie precyzuje te kwestie Prawo bankowe. Najlepiej zapoznać się z podstawowymi zasadami działania BIK. W ściśle określonych prawem przypadkach istnieje możliwość wystąpienia do BIK o usunięcie danych i można zrobić to osobiście, udając się do banku lub SKOK-u, który takie dane przekazał. Nie ma konieczności korzystania z pośredników.

Jakie dane przekazywane są do BIK?

Informacje pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty niespłacane, lub spłacane z opóźnieniami), dotyczące wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki i SKOK-i.

Zobowiązania przetwarzane w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR a także kredytów poręczonych.

Jakie są podstawy przetwarzania danych przez BIK?

 • Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do spłaty kredytu.
 • Jeśli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych po spłacie kredytu, to dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie lub do dnia odwołania zgody, poświadczając pozytywną historię kredytową Klienta.
 • Jeśli zobowiązanie nie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są w BIK przez okres 5-letni bez zgody Klienta, jeśli spełnione zostały łącznie następujące warunki:
  – dopuszczono się zwłoki w spłacie zobowiązania powyżej 60 dni,
  – upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody.
 • Zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez kredytodawców metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód Klientów, a dane nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej.

W jakich przypadkach można, zgodnie z prawem, wystąpić o usunięcie danych z BIK?

Jest to możliwe w 3 opisanych przypadkach, gdy nastąpiło:

 • odwołanie przez osobę, której dane dotyczą (Klienta lub byłego Klienta banku) zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego (art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe) lub upływ terminu, na jaki została udzielona zgoda,
 • upływ 5-letniego terminu przetwarzania danych Klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania,
 • dane nieprawdziwe lub błędne, omyłkowo wprowadzone do systemu BIK.

Kto może korygować dane w BIK?

Aby dokonać jakiejkolwiek korekty danych, BIK musi otrzymać dyspozycję od banku lub SKOK-u, który te dane do BIK przekazał. Jest to możliwe jedynie w przypadku złożenia przez Klienta, jednej z tych instytucji wniosku z taką prośbą i tylko, gdy są ku temu podstawy prawne.

Źródło: www.bik.pl

Share Button