Rynek giełdowy w Polsce nie różni się od giełd światowych, dlatego także w i w tym przypadku stosowane są różnego rodzaju indeksy giełdowe. Mają one na celu odzwierciedlać sytuację na giełdzie lub w poszczególnych branżach, w których funkcjonują spółki giełdowe. Poza tym, indeksy giełdowe wskazują, czy mamy do czynienia z trendem wzrostowym czy może spadkowym, co ułatwia inwestorom podejmowanie decyzje i w tym, kiedy i jakie papiery wartościowe kupować. Warto poznać najważniejsze indeksy giełdowe, które są wyliczane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dowiedz się więcej o inwestowaniu w indeksy giełdowe na www.xtb.com >>

Najstarszy indeks – WIG

Od początku powstania GPW w Warszawie, czyli już od 1991 roku notowany jest najstarszy i najważniejszy polski indeks giełdowy – WIG. Jego nazwa wzięła się od pierwszych liter wyrażenia Warszawski Indeks Giełdowy. WIG jest indeksem giełdowym obejmującym wszystkie spółki, jakie notowane są na Głównym Rynku GPW, choć ich liczba ulega zmianom w czasie. Jest to kilkaset różnych spółek, działających w różnych branżach działalności. WIG jest indeksem dochodowym, czyli na jego wartość wpływa kurs akcji oraz sposób egzekwowania przez akcjonariuszy praw poboru i prawa do dywidendy. Przy wyliczaniu aktualnej wartości WIG bierze się pod uwagę średnią wartość notowań wszystkich należących do niego w danym momencie spółek. Największy wpływ na WIG mają wyceny spółek z sektora energetycznego, paliwowego czy bankowego.

Pochodne indeksu WIG na GPW w Warszawie

Z uwagi na liczbę spółek, jakie wchodzą w skład indeksu WIG, trudno jest w sposób jednoznaczny ocenić, w którym kierunku zmierzają kursy poszczególnych akcji. Dlatego powstały mniejsze indeksy giełdowe, które lepiej odzwierciedlają kondycję i rozwój konkretnych segmentów rynku głównego. To przede wszystkim indeksu WIG20, mWIG40 czy sWIG80. Wchodzą one rzecz jasna w skład indeksu głównego WIG.

WIG20 jest indeksem giełdowym który obejmuje stałą, zawsze taką samą liczbę spółek, choć ich lista może się zmieniać w czasie zgodnie z ich aktualnymi notowaniami. Zawsze będzie to 20 najlepiej sytuowanych spółek należących do WIG, czyli takich, które znajdują się na dwudziestu kolejnych miejscach ostatniego rankingu kursów giełdowych.

Analogicznie, indeks mWIG40 i sWIG80 gromadzi informacje o spółkach na kolejnych pozycjach w rankingu. mWIG40 grupuje spółki od pozycji 21 do 60, zaś sWIG80 od 61 do 140. Dlatego mówi się, że w indeksie giełdowym WIG20 są największe spółki, w mWIG40 spółki średniej wielkości, zaś sWIG80 – mniejsze spółki.

Wszystkie trzy wspominane indeksy giełdowe łącznie, tj. WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 tworzą wykaz najlepiej ocenianych firm należących do indeksu głównego WIG. Z indeksem WIG związane są również indeksy branżowe, jak WIG-banki czy WIG-budownictwo, pozwalające na ocenę kondycji konkretnej branży.

Ważne indeksy giełdowe w Polsce

Oprócz indeksów, które powiązane są bezpośrednio z Warszawskim Indeksem Giełdowym, są i inne, które również są analizowane przez inwestorów giełdowych i doradców inwestycyjnych, którzy doradzają w kwestii wyboru określonych walorów na GPW dla swoich klientów.

Przykładem takiego indeksu jest indeks NIF, czyli Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, który odzwierciedla to, co dzieje się na rynku funduszy. Natomiast indeksem dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect jest NCIndex, który od 2007 roku jest wyliczany przez warszawską giełdę. Warto powiedzieć, że rynek NewConnect jest alternatywnym rynkiem obrotu akcjami względem parkietu głównego GPW.

Niezależnie od rodzaju wszystkie indeksy giełdowe są tworzone w tym celu, by ułatwiać analizowanie kursów akcji konkretnych spółek notowanych na giełdzie oraz podejmowanie decyzji dotyczących zakupu lub sprzedaży akcji. Analizowanie ich w trybie ciągłym, na co dzień pozwoli na minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego oraz dobieranie do portfela inwestycyjnego spółek z różnych grup.

Share Button